Copyright

Het op deze website gepubliceerde materiaal is eigendom van de Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal.

Hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke beperking van toepassing is. Wij vragen u om bij het gebruik van informatie op deze website de Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal altijd als bron te vermelden. Daarnaast geldt dat bij het citeren van de inhoud niet de indruk gewekt mag worden dat de Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Beeld

Op foto's, video's, infographics en alle andere vormen van beeld is het niet toegestaan om beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat dat wél is toegestaan. Bij hergebruik van beeld is het overnemen van de naam van de maker – indien vermeld – verplicht.

Auteursrechten

De redactie van deze website heeft in alle zorgvuldigheid rekening gehouden met de auteursrechten op de gepubliceerde beelden. Is dat naar uw mening bij een beeld niet of niet correct gebeurd? Neem dan contact op met de ATKM.