Privacyverklaring

De Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) is een onafhankelijke toezichthouder in Nederland die  kan optreden tegen terroristische online-inhoud en online kinderpornografisch materiaal. Hierbij verwerkt de ATKM (bijzondere) persoonsgegevens om de verspreiding van terroristische online-inhoud tegen te gaan en te zorgen dat kinderpornografisch materiaal ontoegankelijk wordt gemaakt.  

Voor welk doel mag de ATKM persoonsgegevens verwerken?

De ATKM verwerkt alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taken van de ATKM of het nakomen van een andere wettelijke verplichting.  

Taken op basis van de TOI Verordening en Uitvoeringswet

De Europese Verordening ter voorkoming van de verspreiding van Terroristische Online-Inhoud (hierna aangeduid als TOI Verordening) en de daaraan gekoppelde Uitvoeringswet bepalen dat de ATKM is belast met het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud. Voor dat doel kan de ATKM verwijderingsbevelen uitvaardigen. Ook toetst de ATKM de verwijderingsbevelen van autoriteiten van andere EU-lidstaten en wordt toegezien op de uitvoering van specifieke maatregelen en het opleggen van sancties. Bij de uitvoering van die taken worden door de ATKM (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt.

Taken op basis van de Wet Bestuurlijke Handhaving online Kinderpornografisch Materiaal

Deze wet bepaalt dat de ATKM de taak heeft om onderzoek te doen op het internet naar de aanwezigheid van kinderpornografisch materiaal met als doel om de verspreiding daarvan tegen te gaan. De resultaten van dit onderzoek kunnen voor de ATKM aanleiding zijn voor het geven van een aanwijzing of het opleggen van een sanctie. Bij het onderzoek en de beoordeling van materiaal worden door de ATKM (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt.

De ATKM verwerkt de (bijzondere) persoonsgegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden en maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Welke persoonsgegevens verwerkt de ATKM?

Om de verspreiding van terroristische online-inhoud tegen te gaan en te zorgen voor het ontoegankelijk maken van kinderpornografisch materiaal en het voorkomen van verdere kennisneming en verspreiding daarvan, verwerkt de ATKM (bijzondere) persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de definitie van persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Onder bijzondere persoonsgegevens worden verstaan gegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn wat betreft de grondrechten en fundamentele vrijheden en verdienen volgens de AVG daarom specifieke bescherming. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bijzondere categorieën persoonsgegevens.

Website

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt via de website van de ATKM wordt dat uitdrukkelijk medegedeeld. De ATKM vermeldt welke gegevens bewaard worden en wat de reden daarvoor is. De ATKM gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het betekent dat de ATKM uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens via de website van de ATKM geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Voor de meting van statistieken verzamelt de ATKM anonieme gegevens over het gebruik van de website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd, zodat de bezoeker gezochte informatie gemakkelijk kan vinden. Daarnaast kan de ATKM de dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan andere organisaties of bedrijven ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies.  

Cookies zijn bestandjes die volgen wat een bezoeker op een website doet. Bezoekt u de website van de ATKM, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt met cookies. Lees meer in onze cookieverklaring.

Hoe komt de ATKM aan persoonsgegevens?

Door onderzoek te doen op internet verwerkt de ATKM persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van derden zoals autoriteiten in andere EU-lidstaten. Verder kunnen persoonsgegevens via de eigen website bij de ATKM terechtkomen.

Waar bewaart de ATKM persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die ATKM verwerkt slaat zij op in Europa.

Met wie deelt de ATKM persoonsgegevens?

Om de wettelijke taken goed uit te kunnen voeren, deelt de ATKM persoonsgegevens met andere organisaties, zoals autoriteiten van andere EU-lidstaten. Dit doet de ATKM alleen als dat volgens de wet mag. Soms is de ATKM hiertoe wettelijk verplicht.

Hoe beveiligt de ATKM persoonsgegevens?

De ATKM neemt technische en organisatorische maatregelen om  persoonsgegevens te beveiligen. Dit wordt gedaan volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Voor de informatiebeveiliging van de ATKM is Rijksbrede wet- en regelgeving van toepassing, zoals het 'Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie' (VIRBI). De daaruit voortvloeiende minimale eisen van beveiliging staan in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Hoe lang bewaart de ATKM persoonsgegevens?

De Autoriteit bewaart persoonsgegevens:

  • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
  • of op grond van de archiefwet is vereist, en
  • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacyrechten. U heeft recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te vernietigen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Het bestuur van de ATKM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de ATKM. U kunt contact opnemen met het bestuur via onderstaande contactgegevens.

Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal
Postbus 21397
3001 AJ  Rotterdam
email: info@atkm.nl

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bij de ATKM

De ATKM heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of de ATKM de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. Heeft u een klacht of een vraag over de manier waarop de ATKM omgaat met uw persoonsgegevens, of wilt u uw rechten uitoefenen, neemt u dan contact op met de FG. U kunt uw vragen digitaal of op papier indienen bij:

Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal Tav Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 21397
3001 AJ  Rotterdam
email: info@atkm.nl