Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een ATKM-besluit kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de ATKM.

Hoe bezwaar indienen?

U kunt uw bezwaarschrift enkel digitaal indienen via info@atkm.nl.

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het kenmerk of een kopie van de beslissing;
  • de gronden van uw bezwaar;
  • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Let op: het instellen van bezwaar schort de werking van het besluit niet op.