Over de ATKM

De Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) is opgericht op basis van Europese en nationale wetgeving. Zij geeft uitvoering aan de maatregelen die Nederland moet nemen om online terroristisch en kinderpornografisch materiaal te signaleren en snelle verwijdering ervan door aanbieders van hostingdiensten te garanderen.

Organisatie

De ATKM is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Zij neemt haar besluiten onafhankelijk. De minister van Justitie en Veiligheid kan geen invloed uitoefenen op de inhoudelijke beoordeling door de ATKM of online materiaal verwijderd moet worden of niet.

Bestuur

Het bestuur van de ATKM bestaat uit drie bestuursleden. Zij zijn voorgedragen door de minister van Justitie en Veiligheid en benoemd door de Koning. De benoeming van de bestuursvoorzitter is voor een periode van vijf jaar. Voor de twee andere bestuurders is de periode vier jaar.

Het bestuur bestaat uit:

Arda Gerkens, voorzitter
Nevenfuncties:

  • Bestuurslid fondsenwerving Stichting Kolewa (onbezoldigd)
  • Voorzitter Taskforce GO (onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht NVPI (bezoldigd)
  • Voorzitter FNV Toetsingscommissie (tijdelijke functie, bezoldigd)

Bas Smits, bestuurder bedrijfsbureau | CIO

Folkert ter Bekke, bestuurder primaire processen | COO

Sander van Schilt, bestuurssecretaris

Raad van advies

Een nog in te stellen raad van advies zal het bestuur van de ATKM gevraagd en ongevraagd adviseren. De leden van de raad van advies zullen door het bestuur worden benoemd en zullen expertise hebben op bijvoorbeeld het gebied van  ICT en internet,  markttoezicht en bestuur- en grondrechten.